Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacje o oferowanych przez Lokalna.net sp. z o.o. (Lokalna) udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

Procedury obsługi abonentów będących osobami niepełnosprawnymi ruchowo, wzrokowo oraz słuchowo.

I. Wyposażenie i dostęp do Biura Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta (BOK), które dostosowane jest do obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w Głuchołazach 48-340 ul. Rynek 21.

1. Wyposażenie BOK w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą.

Operator udostępnia urządzenie umożliwiające wyświetlanie na monitorze informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych w formacie pozwalającym na zapoznanie się z tymi informacjami dopasowanym do potrzeb konkretnej osoby.

Udogodnienie dostępne jest w godzinach pracy BOK.

2. Dostępność tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego.

Operator zapewnia osobom niepełnosprawnym bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego. W celu skorzystania z tego udogodnienia, należy zgłosić Operatorowi swój zamiar z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.

Zgłoszenia może dokonać osobiście osoba niepełnosprawna, a także upoważniona przez nią inna osoba. Zgłoszenia dokonuje się w formie dostępnej dla danej osoby niepełnosprawnej. Operator umożliwia zgłoszenie: telefonicznie pod numerem telefonu 77 411 70 00, faksem pod numerem 77 411 70 01, pocztą elektroniczną pod adresem info@lokalna.net, osobiście w BOK lub listownie na adres BOK.

3. Dostępność BOK dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

BOK Operatora znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Dostęp do BOK możliwy jest tylko z wykorzystaniem schodów, stąd niestety nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W razie potrzeby, osoba niepełnosprawna z upośledzeniem narządu ruchu może zostać obsłużona poza BOK, np. w miejscu zamieszkania.

Lokalna w swoich Biurach Obsługi Klienta udostępnia możliwość użycia dzwonka przywołującego do drzwi wejściowych pracownika. Osoba niepełnosprawna może zostać wprowadzona do środka lub pracownik udzieli niezbędnych informacji lub podejmie odpowiednie czynności związane z obsługą klienta.

II. Dostęp do informacji

1. Wzorce umowne.

Wzorce umowne stosowane przez Operatora tj. wzór umowy abonenckiej, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki poszczególnych usług Operator udostępnia w następujący sposób:

●  na papierze w formie wydruku przy użyciu dużej czcionki (16 pkt) – dostępne są w BOK lub na żądanie osoby niepełnosprawnej przesyłane są na adres korespondencyjny w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania,

●  w postaci elektronicznej w formie tekstowej na stronie internetowej Operatora w podstronie dokumenty,

●  na papierze w alfabecie Braille’a – przesyłane są na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej na adres korespondencyjny, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania.

2. Informacje dla osób będących stroną umowy abonenckiej.

Operator na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy abonenckiej dostarcza informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych przy użyciu dużej czcionki, a w razie konieczności na papierze w alfabecie Braille’a na adres korespondencyjny Abonenta, bądź pocztą elektroniczną w formacie tekstowym na adres e‐mail Abonenta.

III. Telekomunikacyjneurządzeniakońcowe

Operator w ramach świadczonej usługi telefonicznej oferuje sprzedaż telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (oferta urządzeń telefonicznych). Dodatkowo na wniosek Abonenta będącego osobą niepełnosprawną lub osoby chcącej skorzystać z usług Operatora, Operator wskazuje lub pomaga odnaleźć dostawcę urządzeń lub sprzętu telekomunikacyjnego, niezbędnego do zapewnienia dostępu do świadczonej usługi telefonicznej, przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne.

IV. Pomoc w skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego

Operator zapewnia bezpłatną pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzeń lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej osobie niepełnosprawnej. Pomoc dostępna jest w BOK lub przez telefon pod numerem 77 411 70 00, a na wniosek może być udzielana takiej osobie w miejscu jej zamieszkania.

V. Aktualizacja procedur

Lokalna raz na kwartał dokonuje aktualizacji procedur obsługi klientów, będących osobami niepełnosprawnymi ruchowo, wzrokowo oraz słuchowo.


Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /var/www/clients/client1/web3/web/wp-includes/functions.php on line 6078