RODO

I. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych.

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie: RODO.
RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

II. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest Lokalna.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 88/30, Wrocław 53-333, NIP 8992967323, KRS 0001049868, RPT 13408, www: www.lokalna.net, email: info@lokalna.net, Tel +48 77 411 7000, Fax: +48 77 411 7001, SMS 24h: +48 600 500 638, Kapitał zakładowy: 5000zł, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

IV. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy telekomunikacyjnej z Lokalna.net sp. z o.o. oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

V. Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane:

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo Telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy(2024 rok) wynosi 12 miesięcy, chyba że dane te zostały zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek dłuższego ich zatrzymywania i przechowywania(np. po otrzymaniu z sądu lub prokuratury polecenie zatrzymania logów telekomunikacyjnych).

VI. Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pana/i rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo Telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, np. Policji, prokuraturze, sądom … .

VII. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pana/i danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone w odniesieniu do danych transmisyjnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim art. 180a ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

IX. Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

X. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

XI. Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.
Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

XII. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

XIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne to wystawiania i przesłania Państwu faktur oraz monitorowania płatności i realizacji umowy, nie będą natomiast profilowane.


Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /var/www/clients/client1/web3/web/wp-includes/functions.php on line 6078